Реєстрація для участі в НМТ
http://my.testportal.gov.ua/registration/nmt/


Публічна інформація

Положення про коледж
Статут Білоцерківського національного аграрного університету
Витяг з ЄДЕРПОУ
Нормативні документи
Ліцензії та сертифікати
Ліцензійний обсяг та фактична кількість здобувачів освіти
Колективний договір
Посадові інструкції працівників закладу освіти
Положення, що регламентують діяльність коледжу
Стратегічний план розвитку на 2020-2025р.
Положення про педагогічну раду
Положення про адміністративну раду
Положення про методичну раду
Положення про методичний кабінет
Положення про відділення
Положення про організаційно-методичну комісію із контролю внутрішньої системи
Положення про предметну(циклову) комісію
Положення про тижні предметних(циклових) комісій
Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу
Положення про студентський гуртожиток
Положення про наглядову раду
Положення про відділ документообігу і кадрового забезпечення
Положення про атестацію кабінетів і лабораторій
Положення про навчальні кабінети та лабораторії
Положення про наставництво
Положення про роботу Школи педагогічної майстерності та Школи викладача-початківця
Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науковопедагогічних працівників
Положення про атестацію педагогічних працівників коледжу
Положення про атестацію педагогічних працівників(розглянуто на засіданні Педагогічної ради, протокол №1 від 31.08.2023)
Положення про атестацію бібліотечних працівників
Положення про правила нарахування та виплати стипендій
Положення про стипендіальну комісію
Положення про розгляд звернень та скарг здобувачів освіти
Положення про преміювання
Акт санітарно-епідеміологічного обстеження
Положення, що регламентують освітню діяльність коледжу
Положення про організацію освітнього процесу в ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж ім. П.Х.Гаркавого БНАУ»
Положення про практичну підготовку (розглянуто на засіданні Педагогічної ради, протокол №1 від 31.08.2023)
Положення про організацію інклюзивного навчання
Положення про порядок розроблення освітньо-професійних програм
Положення про кваліфікаційну роботу за освітньо-професійною програмою «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»
Положення про індивідуальний навчальний план здобувача фахової передвищої освіти
Положення про відрахування,переривання навчання,поновлення і переведення здобувачів
Положення про начальні дисципліни вільного вибору студентів
Положення про дистанційне навчання
Положення про застосування технологій дистанційного навчання
Положення про систему управління навчанням Google Workspace
Положення про організацію внутрішнього контролю за освітнім процесом
Положення про дуальну форму здобуття фахової передвищої та вищої освіти(розглянуто на засіданні Педагогічної ради, протокол №12 від 11.07.2023)
Система контролю та оцінювання рівня начальних досягнень здобувачів освіти
Система оцінювання результатів навчаня за дуальною формою
Положення про організацію практичного навчання в дистанційному режимі
Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та або інформальної освіти
Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій
Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу
Положення про самостійну роботу здобувачів освіти
Положення про директорські контрольні роботи
Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій
Положення про порядок перевірки кваліфікаційних та інших робіт на оригінальність (унікальність) тексту
Положення про порядок визнання та перезарахування кредитів ЄКТС
Положення, що регламентують виховну діяльність коледжу та діяльність органів студентського самоврядування
Положення про студентське самоврядування ВСП "Маслівський аграрний фаховий коледж ім.П.Х.Гаркавого Білоцерківського НАУ"
Положення про первинну профспілкову організацію студентів ВСП "Маслівський аграрний фаховий коледж ім.П.Х.Гаркавого Білоцерківського НАУ"
Положення про гурткову роботу ВСП "Маслівський аграрний фаховий коледж ім.П.Х.Гаркавого Білоцерківського НАУ"
Декларація прав і обов"язків студентів коледжу
Положення про фестиваль патріотичної пісні та поезії "В ім'я України"
Правила поведінки для студентів в коледжі та на його території
План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) у ВСП "Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ" на 2023-2024 н.р.
Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфеденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти
Форма заяви на доведені випадки булінгу
Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)
Академічна доброчесність
Структура та органи управління
Рада роботодавців ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж ім.П.Х. Гаркавого Білоцерківського НАУ»
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти
Кадровий склад та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу освіти
Рейтингова оцінка викладача
Стипендіальне і соціальне забезпечення студентів
Освітньо-професійні програми
Перегляд освітньо-професійних програм
Моніторинг освітньо-професійної програми
Графік перегляду освітньо-професйних програм
Наказ про внесення змін у групи забезпечення
ОПП "ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ І ДВИГУНІВ" Стандарт фахової передвищої освіти зі спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" освітньо-професійного ступеня "фаховий молодший бакалавр"
ОПП "Автомобільний транспорт" 2022р
ОПП «ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ І ДВИГУНІВ» 2023р
Навчальний план 2023-2024 н.р. (на базі ПЗСО)
Навчальний план 2023-2024 н.р. (на базі БЗСО)
Навчальний план 2022-2023 н.р. (на базі БЗСО)
Навчальний план 2022-2023 н.р. (на базі ПЗСО)
Навчальний план 2022-2023 н.р. (на базі ПТУ)
Анотації до вибіркових дисциплін освітньо-професійної програми 274 "Автомобільний транспорт"
Анотації до вибіркових дисциплін освітньо-професійної програми 274 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»
Рецензія-відгук на ОПП"Автомобільний транспорт"
Звіт щодо результатів проведення внутрішнього самоаналізу ОПП 274 "Автомобільний транспорт"
Відгук студентської ради коледжу на ОПП
Графік гурткової роботи розвитку загальних компетентностей
Графік гурткової роботи розвитку спеціальних компетентностей
Академічна мобільність
Партнерство
Мова (мови) освітнього процесу
Моніторинг якості освіти
Інформація про вакантні посади закладу освіти
Відомості про гуртожиток, вільні місця, розмір плати за проживання
Умови доступності закладу освіти під час воєнного стану
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Звіт про діяльність керівника закладу освіти
Правила прийому до закладу освіти
Розмір плати за навчання
Система публічних закупівель PROZORO
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Кошторис закладу освіти та всі зміни до нього
Штатний розпис закладу освіти
Фінансова звітність закладу освіти
Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога закладом освіти
Телефон довіри