Організація методичної роботи

Організація роботи циклової комісії загальноосвітніх дисциплін в нашому технікумі спрямована на постійне вдосконалення навчально-виховного процесу, задоволення освітніх потреб викладачів, створення умов щодо їхнього фахового функціонування і особистої самореалізації, оволодіння ними сучасним змістом і технологіями навчання та виховання, методами наукового аналізу, спрямованих на розвиток особистості студента та його соціалізації. Робота циклової комісії передбачає цілісну систему підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки викладача, яка б сприяла зростанню його професійної майстерності.

З цією метою циклова комісія:

 • організовує безперервну освіту та спілкування педагогічних працівників;
 • проводить індивідуальні та колективні форми методичної роботи з педагогічними працівниками, узагальнює та поширює кращий педагогічний досвід;
 • організовує заходи щодо підвищення рівня майстерності педагогічних працівників (семінари, лекції, індивідуальні та групові консультації тощо);
 • проводить консультації з питань  педагогіки, фахової підготовки, методики викладання дисциплін;
 • сприяє впровадженню в практику викладачів передового педагогічного досвіду, досягнень сучасної науки та освітніх технологій;
 • створює умови для самостійної, індивідуальної роботи педагогічних працівників шляхом забезпечення їх необхідною науково-методичною літературою;
 • створює умови для підготовки викладачів до навчальних занять та виховних заходів, сприяє підвищенню їх ефективності, наукового, професійного і методичного рівня;
 • проводить обговорення відкритих занять та виховних заходів;
 • бере участь у підготовці та проведенні атестації педагогів;
 • проводить роботу по підвищенню педагогічної та фахової майстерності викладачів;
 • організовує роботу з молодими фахівцями;
 • веде облік методичної роботи викладачів та проводить її рейтингову оцінку (оформлені індивідуальні папки викладачів, що полегшує облік навчально-виховної та методичної роботи).

Хотілося б відзначити високий рівень та якість методичної роботи викладачів циклової комісії. Це, перш за все, робота по створенню та удосконаленню комплексів методичного забезпечення з дисциплін за модульною системою навчання; робота по написанню та рецензуванню програм навчальних дисциплін; розробка тестів, практичних та лабораторних завдань, опорних конспектів; написання методичних розробок для представлення на виставку передового педагогічного досвіду; активна участь викладачів у роботі школи педагогічної майстерності, викладача-початківця, методичного об’єднання кураторів груп, участь у роботі обласних методичних об’єднань викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; самоосвіта викладачів.
Важливим результатом методичної роботи викладачів циклової комісії є те, що загальноосвітня підготовка ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА ПРИНЦИПОМ ПОЄДНАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ І НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ, ЗОРІЄНТОВАНИХ НА ОСОБИСТІСТЬ КОЖНОГО СТУДЕНТА.