Організація методичної роботи

Організація навчально-методичної роботи

Організація роботи циклової комісії загальноосвітніх дисциплін в нашому коледжі спрямована на постійне вдосконалення навчально-виховного процесу, задоволення освітніх потреб викладачів, створення умов щодо їх фахового функціонування і особистої самореалізації, оволодіння ними сучасним змістом і технологіями навчання та виховання, методами наукового аналізу, спрямованих на розвиток особистості студента та його соціалізації. Робота циклової комісії передбачає цілісну систему підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки викладача, яка б сприяла зростанню його професійної майстерності.

З цією метою циклова комісія

організовує безперервну освіту та спілкування педагогічних працівників;

проводить індивідуальні та колективні форми методичної роботи з педагогічними працівниками, узагальнює та поширює кращий педагогічний досвід;

організовує заходи щодо підвищення рівня майстерності педагогічних працівників (семінари, лекції, індивідуальні та групові консультації тощо);

проводить консультації з питань педагогіки, фахової підготовки, методики викладання дисциплін;

сприяє впровадженню в практику викладачів передового педагогічного досвіду, досягнень сучасної науки та освітніх технологій;

створює умови для самостійної, індивідуальної роботи педагогічних працівників шляхом забезпечення їх необхідною науково-методичною літературою;

створює умови для підготовки викладачів до навчальних занять та виховних заходів, сприяє підвищенню їх ефективності, наукового, професійного і методичного рівня;

проводить обговорення відкритих занять та виховних заходів;

бере участь у підготовці та проведенні атестації педагогів;

проводить роботу по підвищенню педагогічної та фахової майстерності викладачів;

організовує роботу з молодими фахівцями;

веде облік методичної роботи викладачів та проводить її рейтингову оцінку (оформлені індивідуальні папки викладачів, що полегшує облік навчально-виховної та методичної роботи).

Хотілося б відзначити високий рівень та якість методичної роботи викладачів циклової комісії. Це, перш за все, робота зі створення та удосконалення комплексів методичного забезпечення з дисциплін за модульною системою навчання; робота з написання та рецензування програм навчальних дисциплін; розробка тестів, практичних та лабораторних завдань, опорних конспектів; написання методичних розробок для представлення на виставку передового педагогічного досвіду; активна участь викладачів у роботі школи педагогічної майстерності, викладача-початківця, методичного об’єднання кураторів груп, участь у роботі обласних методичних об’єднань викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; самоосвіта викладачів.

Важливим результатом методичної роботи викладачів циклової комісії є те, що загальноосвітня підготовка ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА ПРИНЦИПОМ ПОЄДНАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ І НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ, зорієнтованих на особистість кожного студента.