План роботи

План роботи

циклової комісії загальноосвітніх дисциплін
на 2016-2017 н.р.
Пріоритетні напрямки діяльності та задачі циклової комісії на 2016-2017 н.р.
З метою створення інформаційного середовища навчального закладу та  удосконалення творчого здобутку педагогічного колективу по запровадженню в процес підготовки фахівців сучасних інноваційних освітніх технологій:

 • участь у проекті «Творчий пошук активних форм та методів навчання, їх втілення в навчально-виховний процес» та вирішення методичної проблеми року«Втілення інноваційних освітніх технологій у навчально-виховний процес»;
 • оформлення блогів викладачів, що містять навчально-методичні комплекси з дисциплін загальноосвітнього циклу;
 • здійснення педагогічної діяльності з підготовки молодших спеціалістів відповідно до стандартів вищої освіти в умовах інноваційного освітнього простору;
 • формування практичної спрямованості та професійно-педагогічної культури майбутніх фахівців;
 • ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі;
 • створення електронних підручників та контролюючих програм;
 • розробка мультимедійних лекцій та презентацій;
 • проведення майстер-класів для викладачів з використання сучасних ІКТ технологій у навчальному процесі;
 • запровадження ефективних шляхів пошуку абітурієнтів.

З метою оптимізації науково-дослідної роботи:

 • участь у засіданнях педагогічної, методичної ради, школи педагогічної майстерності, творчих груп з питання організації навчально-методичної роботи в технікумі;
 • забезпечувати участь обдарованих студентів технікуму у наукових проектах, студентських конференціях, конкурсах та олімпіадах;
 • організація науково-дослідницької роботи зі студентами;
 • активізація методичної діяльності викладачів.


п/п

Зміст роботи

Термін
виконання

Відповідальний

Організаційна робота

 •  

Опрацювати навчальні програми та привести у відповідний стан робочі навчальні програми.

Серпень

Г олова ЦК Викладачі

 •  

Обговорити кількість годин із дисциплін і затвердити педагогічне навантаження членів ЦК.

Серпень

Голова ЦК. Викладачі.

 •  

Розглянути та подати на затвердження заступнику директора з навчальної роботи такі плани:
1. План роботи циклової комісії.
2. Робочі навчальні програми.
3. Плани роботи кабінетів та лабораторій.
4. План роботи гуртків.
5. Індивідуальні плани викладачів.
6. Комплекси методичного забезпечення.
7. Графіки контрольних робіт.
8. Матеріали контрольних робіт.
9. Матеріали ДПА.
10. Графік взаємовідвідувань занять.
11. Графік роботи із молодими викладачами.

Серпень

Голова ЦК. Керівники гуртків Завідуючі кабінетами Викладачі

 •  

Скласти графік взаємовідвідувань занять викладачів циклу.

До 15.09. 2015 р.

Голова ЦК

 •  

Скласти графік роботи із молодими викладачами.

До 15.09. 2015 р.

Голова ЦК

 •  

Скласти план проведення декади загальноосвітніх дисциплін.

До 15.09. 2015 р.

Голова ЦК, викладачі

 •  

Завідувачам кабінетами поновити методичні куточки та оформити їх відповідно до сучасних вимог.

До 15.09. 2015 р.

Голова ЦК, зав. кабінетами

 •  

Заслухати викладачів про виконання робочих навчальних програм.

Травень

Голова ЦК. Викладачі

 •  

Заслухати звіти викладачів про виконання планів роботи кабінетів, гуртків.

1 раз на семестр

Голова ЦК, викладачі

Навчально - методична робота

 •  

Систематично аналізувати успішність студентів та розробляти заходи щодо поліпшення успішності студентів.

Протягом
року

Голова ЦК Викладачі

 •  

Виконувати графік взаємовідвідувань занять.

Протягом
року

Голова ЦК Викладачі

 •  

У групах нового набору провести контрольні роботи по виявленню базового рівня шкільної підготовки.

Вересень

Викладачі

 •  

Систематично проводити огляд новинок навчально-методичної літератури.

1 раз на семестр

Зав. бібліотекою

 •  

Провести директорські контрольні роботи.

За планом

Викладачі

 •  

Оновлення та внесення  змін до змісту НМК з навчальних дисциплін загальноосвітнього циклу.

Протягом року

Викладачі циклової комісії

 •  

Кожному викладачеві циклу підготувати по дві методичних розробки занять та здати їх до методкабінету.

Протягом
року

Всі викладачі

 •  

Провести перевірку та обговорити стан методичного забезпечення дисциплін циклу.

Протягом
року

Голова ЦК

 •  

Систематично перевіряти наявність поурочних планів викладачів.

Протягом
року

Голова ЦК

 •  

Підготувати матеріал для виставок методичних розробок і творчих робіт студентів та викладачів.

Протягом
року

Голова ЦК, викладачі

Підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників

 •  

Працювати над  підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної і політичної культури викладача.

Протягом
року

Голова ЦК, викладачі

 •  

З метою удосконалення педагогічної майстерності, формування індивідуальної навчально-методичної системи, орієнтованої на всебічний розвиток особистості студента, більше уваги надавати організації самоосвіти викладачів.

Протягом
року

Голова ЦК, викладачі

 •  

Забезпечити участь викладачів ЦК у роботі методичної ради,  школи-семінару педагогічної майстерності, школи викладача-початківця, школи куратора.

Протягом
року

Голова ЦК, викладачі

 •  

Забезпечувати участь викладачів технікуму в наукових семінарах, конференціях, майстер-класах, які проводяться вищими навчальними закладами України, ВСП НМЦ аграрної освіти «Навчально-методичний центр».

Згідно плану

Голова ЦК, викладачі

 •  

Проходження курсів підвищення кваліфікації викладачами циклової комісії.

Згідно плану-графіку

Методист
Голова ЦК, викладачі

 •  

Провести перевірку та контроль якості виконання посадових обов’язків, результативності навчально-виховної роботи, загальної і професійної культури та забезпечити проходження чергової атестації викладачами циклової комісії.

Згідно плану-графіку

Методист
Голова ЦК, викладачі

Позааудиторна робота

 •  

Узяти участь у проведенні виховних заходів, які проводяться в технікумі.

Згідно плану-графіку

ЗДВР
Голова ЦК, викладачі

 •  

Організувати роботу предметних гуртків.

до 10.09. 2015 р.

Викладачі

 •  

Провести декаду презентації роботи циклової комісії.

березень
2016 р.

Голова ЦК, викладачі

 •  

Провести перший етап олімпіад з дисциплін:
математика, інформатика, історія, українська мова, іноземна мова

Згідно плану

Голова ЦК, викладачі

Профорієнтаційна та просвітницька діяльність циклової комісії

 •  

Інформаційне висвітлення діяльності  циклової комісії на сайті навчального закладу.

Протягом року

Голова ЦК
Плаксенков Ю.Ю.

 •  

Проведення профорієнтаційної  роботи у навчальних закладах, які закріплені за викладачами

Протягом року

Секретар приймальної комісії
Викладачі

 •  

Участь у профорієнтаційних концертних програмах для  учнів загальноосвітніх шкіл, днях відкритих дверей.

Згідно плану

Голова ЦК, викладачі

Засідання циклової комісії

 •  

Засідання 1
1. Обговорення та затвердження планів роботи:

 • Циклової комісії.
 • Робочих навчальних програм.
 • Роботи гуртків, кабінетів.
 • Графіка взаємовідвідувань занять.
 • Індивідуальних планів викладачів.
 • Комплексів методичного забезпечення занять.
 • Матеріалів з перевірки базових знань студентів нового набору.
 • Матеріалів ККР.
 • Графіків проведення контрольних робіт.
 • Графіка роботи з молодими викладачами.

2. Огляд новинок навчально-методичної літератури.

Серпень

Голова ЦМК Викладачі

 

 

 

 

 

 

Турченко Г.М.

 •  

Засідання 2
1. Круглий стіл: «Самостійна робота студентів як необхідна умова ефективної пізнавальної діяльності».
2. Обговорення та затвердження екзаменаційної документації, матеріалів олімпіад, матеріалів презентації циклової комісії, питань до заліків та екзаменів.

Вересень

 

Погорєлова Г.М.

 

Голова ЦМК Викладачі

 •  

Засідання 3
1. Методична доповідь: «Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій».
2. Обговорення результатів контрольних робіт у групах нового набору.

Жовтень

 

Бурдонос В.Г.

Викладачі

 •  

Засідання 4
1. Адаптація студентів нового набору.
2. Упровадження сучасних технологій на заняттях фізики.

Листопад

 

Воронович Ю.А.
Мозгова Ю.С.

 •  

Засідання 5
1. Методична доповідь: «Використання новітніх технологій навчання для формування професійних компетенцій студентів».
2. Інформація про роботу гуртків.
Інформація про роботу кабінетів

Г рудень

 

Стукаленко Н.В.

Моргун О.Г.

 •  

Засідання 6
1. Методична доповідь: «Формування професійної спрямованості на перших етапах вивчення хімії шляхом використання міжпредметної інтеграції».
2. Обговорення взаємовідвіданих занять викладачами у І семестрі.
3. Обговорення результатів виконання графіка роботи з молодими викладачами.

Січень

 

Денисенко С.В.

 

Викладачі

Турченко Г.М.

 •  

Засідання 7
1. Методична доповідь: «Застосування новітніх інформаційних технологій у сучасному педагогічному процесі».
2. Інформація про наявність та стан комплексів методичного забезпечення з усіх предметів циклу (результати огляду).

Лютий

 

Бурдонос В.Г.

Моргун О.Г.

 •  

Засідання № 8
1. Науковий семінар: «Сучасні підходи до формування та розвитку соціально- гуманітарних знань студентів».
2. Обговорення та аналіз проведення презентації декади ЦК загальноосвітніх дисциплін.

Березень

 

Тихонюк С.В., викладачі
Голова ЦК Викладачі

 •  

Засідання № 9
1. Круглий стіл: «Сучасні підходи до фізичного розвитку студентів».
2. Обговорення та затвердження звітної документації викладачів, які атестуються.

Квітень

 

Шевченко А.Ф.
Голова ЦК Викладачі

 •  

Засідання № 10
1. Підсумки роботи циклової комісії за 2015-2016 навчальний рік.
2. Звіти викладачів про роботу кабінетів та гуртків у II семестрі.

Травень

 

Голова ЦК

Викладачі

 •  

Засідання № 11
1. Інформація про виконання робочих навчальних програм.
2. Звіти викладачів про виконання індивідуальних планів.
3. Обговорення орієнтовного плану роботи на наступний навчальний рік.

Червень

 

Викладачі

 

Голова ЦК